Hnub no, Nrog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tshaj tawm txog qhov kev xaiv Dr. Carlton Jenkins ua cheeb tsam tsev kawm ntawv Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv tom ntej no. Dr Carlton D JenkinsDr Jenkins, yog ib tug kawm tiav hauv UW-Madison thiab yog MMSD ib tug neeg ua hauj lwm yav tas los uas tau khiav hauj lwm raws li yog tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv nyob hauv New Hope, Minnesota, ib lub zos nyob hauv Minneapolis. 

“Kuv hais lus sawv cev rau txhua tus hauv Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm thaum kuv hais tias peb txaus siab heev los qhia tsab xov no rau peb lub zej zog,” Gloria Reyes hais, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tus Thawj Fwm Tsav. “Peb xav ua tsaug rau peb lub zej zog rau lawv txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev hmov tshua thoob plaws hauv tus txheej txheem no. Peb xaiv Dr. Jenkins yog tshwm sim los ntawm Kev Coj tau tsim muaj los ntawm cov suab ntawm peb lub zej zog khiav hauj lwm raws li qhov coj peb, thiab peb pom tau tias muaj hmoo heev los nrhiav tau qee leej uas sawv cev tau qhov keeb kwm tau tau li Dr. Jenkins coj. Peb txhua tus puav leej txaus siab rau nws rov los koom tes nrog peb MMSD tsev neeg thiab lub zej zog.”

Dr. Jenkins tau khiav hauj lwm ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv rau hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv rau tsib xyoos dhau los no, thiab ua ntej ntawd khiav hauj lwm ua Tus Thawj Tswj Fwm Kev Kawm Txuj (Chief Academic Officer) rau Atlanta Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv nyob Atlanta Georgia, thiab ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv hauv Saginaw Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv hauv Saginaw Michigan. Nws tuav cov hauj lwm ua tus coj nyob hauv Wisconsin, Ohio, thiab Michigan xws li yog MMSD ib Tug Lwm Thawj Xib Fwb rau tom Madison Lub Tsev Kawm Phaj Siab Memorial, thiab Tus Lwm Thawj Xib Fwb thiab Tus Tuam Thawj Xib Fwb rau hauv Beloit Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv nyob hauv Beloit Wisconsin.

“Kuv zoo siab thiab ua tsaug ua raug xaiv los ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv tshiab rau Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv, thiab kuv txaus siab rov los rau hauv Madson thiab MMSD tsev neeg,” Dr. Jenkins hais. “Nrog rau lub luag hauj lwm no muaj ib txoj kev pov plob zoo heev, thiab kuj tseem muaj ntau yam kev cov nyom peb fim raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv, thoob plaws hauv lub zej zog txoj kev koom siab thiab txoj kev txhawb rau cov tsev kawm ntawv thiab cov xib fwb, peb yuav sib zog los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob rau hauv plawv ntawm txhua yam peb ua, thiab cheeb tsam tsev kawm ntawv nyob rau hauv nws tus laj txheej khiav hauj lwm cov hom phiaj.”

Dr. Jenkins kawm tau daim Ph.D. hauv fab Philosophy thiab daim Master of Science hauv Kev Coj Fab Kev Kawm Txuj los ntawm lub Tsev Kawm Qib Siab University of Wisconsin-Madison. Tsis tas li ntawd, nws kawm tau daim Bachelor of Science hauv Fab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Fab Kev Kawm Qoj Ib Ce los ntawm lub Tsev Kawm Qib Siab Mississippi Valley State University. Nws hnub pib ua MMSD Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv yuav yog lub Yim Hli 4, 2020.